CALL for APPLICATION / KONKURS

by Марко Трајковић
618 views

“Enhancing inclusion of minority graduates in local and central level public administration in Kosovo” / “PROMOVIMI I PËRFSHIRJES SË TË DIPLOMUARVE NGA KOMUNITETET JO-SHUMICË NË ADMINISTRATËN QENDRORE DHE LOKALE NË KOSOVË”

The NGO “Center for Peace and Tolerance” (CPT) from Gracanica, with the support of the Embassy of the Republic of Germany in Pristina, is launching a Call for Applications for a new cycle of the program “Enhancing inclusion of minority graduates in local and central level public administration in Kosovo” for graduate students of non-majority communities, from the municipalities of Gracanica, Ranilug, Partes, Novo Brdo, Klokot, Strpce, North Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and Leposavic with the aim of supporting the professional development of members of these communities in Kosovo.

The aim of the project is to improve the skills of graduates from Serbian and other non-majority communities, enabling them to function professionally and effectively as public servants in local self-government units and / or central government institutions.

The program is based on conducting the professional practice (internship) and is designed to respond to the real needs of local government institutions in Kosovo, which in this case particularly applies to 10 Serb majority municipalities. Through interactive learning, candidates will gather information about the real needs of local government administration, while at the same time they will be tasked with responding to the needs of the population.

Up to 75 graduates will be selected in the first phase of the program. The internship will last for a total of 12 months, during that time the interns will receive a four-month training course that includes classes on computer education and office equipment, Public Sector in Kosovo – Institutions, Laws and Procedures, Business Correspondence and Client Communication, as well as Albanian and English language classes (after which they will take exams for additional certificates). Interns will also be offered a German language course, which would be optional. After completing the 4 months training, which is conducted in Serbian language, all candidates will take knowledge tests where all those who pass the tests will be offered to continue their professional practice for next 8 months in one of the local self-government units or one of the central level institutions. Applicants with the highest grades will be given the opportunity to continue their internship at one of the Embassies / Liaison Offices in Pristina.

Interns will receive an allowance of 150€ (gross) per month for the duration of the internship, where payment will be made in euros and exclusively through a bank transaction.

Upon completion of the internship, all applicants who successfully complete the program will receive a certificate.

Selection Process:

Commission composed of representatives of the Municipalities and NGO CPT, will select up to 75 graduates from non-majority communities to participate in the internship program at public institutions of central and local level. The selection process will be transparent and open to the public, while only candidates who meet all the requirements of this Call for Applications will be invited for interviews. Preference will be given to graduates of academic studies who have obtained higher degrees of academic education. At least 20% of interns will be members of other non-majority communities in the municipalities where the project is being implemented.

General conditions for applying:

         graduate of academic or specialist studies,

         not over 35 years of age,

         have a valid Kosovo ID,

         unemployed.

Required documents:

1.         E – application form;

2.         Scanned copy of a valid Kosovo ID / Passport;

3.         Scanned photocopy of diploma;

4.         Scanned motivation letter (in which the candidate explains why he/she wants to apply for the internship and why he/she thinks that he/she is the best candidate for this program), not longer than one A4 page.

5.         Scanned evidence of course and training attendance (if any);

6.         Scanned written recommendation from a person not related to the candidate and who has no conflict of interest regarding this Program.

All necessary documents are submitted exclusively in electronic form. Applications with incomplete documentation or late submission of documentation will not be considered.

Within 15 days from the closing date of this Application Call, the Commission will consider the submitted applications and notify the shortlisted candidates.

Depending on the situation with the pandemic, there is a possibility that shortlisted candidates will conduct the written test and be interviewed via Skype, Viber or any online platform that the candidate have.

NGO CPT will act in accordance with all safety recommendations of the competent health authorities, so that not only the selection and testing process, but also the complete Program will be aligned with the current health situation with full implementation and compliance with all necessary prescribed protective measures.

After interviewing the candidates, the Commission will prepare a ranking list of potential interns, which will be published exclusively on the websites of all Municipalities (if possible), as well as on the website www.ngocpt.org and this will be the only way to inform potential candidates of the results of the competition.

The e-application form can be found on the websites of the Municipalities as well as on the website www.ngocpt.org .

The application deadline starts from the date of publication, 6 April 2021 and will last 24 days, until 30 April 2021 at 4pm.

Potential candidates may send their documents exclusively to the e-mail address cpt.staziranje@gmail.com with the title “APPLICATION FOR INTERNSHIP”.

Note: The Candidates are obliged to send us their phone numbersin order to have faster communication regarding online tests and interviews.

Organizata joqeveritare „Qendra për Paqe dhe Tolerancë“ (CPT) nga Graçanica, me mbështetjen e Ambasadës së Republikës së Gjermanisë në Prishtinë, shpall konkurs për një cikël të ri të programit “Promovimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitetet jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë”, për studentët e diplomuar nga komunitetet jo-shumicë, nga territori i komunave të Graçanicës, Ranillugut, Parteshit, Novobërdës, Kllokotit, Shtërpcës, Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit me qëllim të mbështetjes së zhvillimit profesional të pjesëtarëve të këtyre komuniteteve në Kosovë.

Qëllimi i projektit është të përmirësojë aftësitë e të diplomuarve nga serbët dhe komunitetet e tjera jo-shumicë, duke u mundësuar atyre që të funksionojnë në mënyrë profesionale dhe efikase si nëpunës publik në njësitë e vetëqeverisjeve dhe/ose institucioneve e qeverisjes qendrore.

Programi bazohet në kryerjen e praktikës profesionale (praktikë) dhe është krijuar për të përmbushur nevojat reale të institucioneve të qeverisjes lokale në Kosovë, gjë që në këtë rast është veçanërisht e vërtetë për dhjetë komunat me shumicë serbe. Përmes të mësuarit interaktiv, kandidatët do të mbledhin informacione në lidhje me nevojat reale të administratës së qeverisjes lokale, dhe në të njëjtën kohë kanë për detyrë t’i përgjigjen nevojave të popullatës.

Në fazën e parë të programit, do të zgjidhen deri në 75 studentë të diplomuar. Praktika do të zgjasë gjithsej 12 muaj, ku praktikantët do të ndjekin trajnimin katër mujor që përfshin orët: trajnimi në punën në kompjuterë dhe pajisje zyre, në sektorin publik në Kosovë – institucionet, ligjet dhe procedurat, në korrespondencën e punës dhe komunikimit me palët, si dhe orët e gjuhës shqipe dhe angleze (pas së cilëve ata do të nënshtrohen provimeve për çertifikata shtesë). Praktikantëve me zgjedhje do t’u ofrohet gjithashtu një kurs i gjuhës gjermane. Pas përfundimit të trajnimit, që zgjat 4 muaj, i cili zhvillohet në gjuhën serbe, të gjithë kandidatët do të nënshtrohen testeve të njohurisë, ku secili që do ta kalojë testin do të ofrohet të vazhdojë praktikën e tij profesionale në 8 muajt e ardhshëm në një nga njësitë e qeverisjes lokale ose në një të institucioneve në nivelin qendror. Kandidatët me notat më të mira do të kenë mundësinë të vazhdojnë praktikën në një nga Ambasadat / Zyrat Ndërlidhëse në Prishtinë.

Praktikantët do të marrin kompensim prej 150 € (bruto) në muaj gjatë praktikës, ku pagesa do të bëhet në euro dhe ekskluzivisht përmes një transaksioni bankar.

Pas përfundimit të praktikës, të gjithë kandidatët që kanë përfunduar me sukses Programin do të marrin një certifikatë.

Procesi i përzgjedhjes:

Komisioni i përbërë nga përfaqësues të Komunave dhe OJQ-së CPT, do të zgjedhë deri në 75 të diplomuar nga komunitetet jo-shumicë të cilët do të jenë pjesë e programit të praktikës në institucionet publike në nivelin qendror dhe lokal. Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve do të jetë transparent dhe i hapur për publikun, ndërsa vetëm kandidatët që plotësojnë të gjitha kushtet e konkursit do të ftohen për intervistë. Preferenca në përzgjedhje do t’u jepet studentëve të diplomuar të studimeve akademike që kanë fituar gradë më të lartë të arsimit akademik. Të paktën 20% e praktikantëve të pranuar do të jenë anëtarë të komuniteteve të tjera jo-shumicë në Komunat ku implementohet projekti.

Kushtet e përgjithshme për aplikimin në konkurs:

  • të jenë studentë të diplomuar të studimeve akademike ose të studimeve të specializuara,
  • të mos jenë më të vjetër se 35 vjet,
  • të kenë letërnjoftimin e vlefshëm të Kosovës,
  • të mos jenë të punësuar.

Dokumentet e nevojshme për aplikim në konkurs

1. E – formulari i aplikimit;

2. Fotokopje e skanuar e letërnjoftimit / pasaportës së vlefshme të Kosovës;

3. Fotokopje e skanuar e diplomës;

4. Letër motivuese e skanuar (në të cilën kandidati shpjegon pse dëshiron të aplikojë për konkurs dhe pse mendon se është kandidati më i mirë për këtë program), jo më shumë se një faqe A4.

5. Provat e skanuara të vijimit të kursit dhe trajnimit (nëse ka);

6. Rekomandim me shkrim i skanuar nga një person që ju njeh dhe nuk ka lidhje familjare me ju dhe që nuk është në konflikt interesi në lidhje me këtë Program.

Të gjitha dokumentet e nevojshme paraqiten ekskluzivisht në formë elektronike. Dokumentacioni jo i plotë dhe dokumentacioni i paraqitur jo në kohë nuk do të merren parasysh.

Brenda 15 ditëve nga dita e mbylljes së konkursit, Komisioni do të shqyrtojë aplikimet e paraqitura dhe do të informojë kandidatët e përzgjedhur në listë të ngushtë.

Në varësi të situatës me pandeminë, ekziston mundësia që kandidatët e përzgjedhur në listë të shkurtër të kenë qasje në testet me shkrim dhe të intervistohen përmes Skype, Viber ose ndonjë platforme në internet që ka kandidati.

QPT-ja do të veprojë në përputhje me të gjitha rekomandimet e sigurisë së autoriteteve kompetente shëndetësore, në mënyrë që jo vetëm procedura e përzgjedhjes dhe testimit, por edhe Programi i plotë të harmonizohet me situatën aktuale shëndetësore me zbatimin e plotë dhe respektimin e të gjitha masave të nevojshme mbrojtëse të përshkruara .

Pas intervistës me kandidatët, Komisioni do të përgatisë një listë të rangut të praktikantëve të mundshëm që do të publikohet ekskluzivisht në faqet e internetit të të gjitha Komunave (nëse është e mundur), si dhe në faqen e internetit www.ngocpt.org dhe kjo do të jetë e vetmja mënyrë për të informuar kandidatët e mundshëm në lidhje me rezultatet e konkursit.

Formulari i aplikimit elektronik mund të gjendet në faqet e internetit të Komunave, si dhe në faqen e internetit www.ngocpt.org.

Afati i aplikimit fillon nga data e shpalljes, 06.04. 2021. dhe do të zgjasë 24 (njëzet e katër) ditë, deri më 30.04.2021 në ora 4 pasdite.

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë dokumentet e tyre ekskluzivisht në adresën e postës elektronike cpt.staziranje@gmail.com me shënimin „APLIKIMI PËR PRAKTIKË“.

VËREJTJE: Sigurohuni që të jepni numrin e telefonit të kandidatit, për komunikim më të shpejtë në lidhje me testet dhe intervistat në internet.

Related Articles

Leave a Comment

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Accept